Szkoła Polska im. Joachima Lelewela  przy Ambasadzie RP w Brukseli Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

O szkole

Krótka historia szkoły.

Punk Konsultacyjny przy Ambasadzie PRL w Brukseli utworzono  w roku 1971-72. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister Edukacji Narodowej zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli w roku szkolnym 1998-99. W czerwcu 2001 szkole nadano imię Joachima Lelewela. Zespół Szkół we wrześniu 2010 r. – zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny, zachowując tę samą liczbę klas, zadania statutowe, oraz strukturę (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).

Opis szkoły.

Od września 2001 siedziba Szkoły mieści się w budynkach belgijskiego Collège Jean XXIII w Brukseli. Sekretariat i biblioteka szkoły znajdują się w pobliżu, przy Rue du Bemel 29 w Brukseli. W skład Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Placówka realizuje plan nauczania, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nosi imię Joachima Lelewela – dla upamiętnienia uczonego i polityka, który po upadku powstania listopadowego znalazł się jako wygnaniec najpierw we Francji, a potem od 1833 r. w Brukseli i tu zmarł w 1861 roku. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych, lokalnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii. Jesteśmy otwarci na wymianę projektów edukacyjnych i doświadczeń zawodowych ze szkołami w Polsce i na świecie.

Tryb i intensywność nauki  

Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.00. do 20.35 oraz w soboty od 08.00 do 17.20. Liczba lekcji dla każdej z klas 4-5 tygodniowo. Realizując program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z j. polskiego i Wiedzy o Polsce. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące uczniowie muszą realizować w lokalnej szkole belgijskiej. Dla zainteresowanych prowadzone są fakultatywne zajęcia z religii katolickiej.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Jednocześnie wydajemy na potrzeby szkół lokalnych w Polsce – zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły z programem uzupełniającym. Świadectwa są wydawane uczniom, natomiast dokumentacja szkolna: arkusz ocen, przesyłany jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Rolnej 157 D w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Szkoła realizuje program uzupełniający, uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. Uczniowie pozostający w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywa się przez cały rok. Rodzice zgłaszają się do kierownika szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Dla osób przebywających już na terenie Belgii nabór rozpoczyna się w 15 kwietnia i kończy 30 maja zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. Szkoła jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców, w oparciu o Regulamin Rady Rodziców (patrz: akty prawne).